Tuesday, February 24, 2009

Our field staff found Pang Sunee stays alone in the forest near camp1 , she is healthy and gain weight. พังสุนีย์ ขณะนี้ได้แยกกลุ่มกับพลายไมตรี ซึ่งหายเข้าไปในป่าเป็นเวลานาน จนเจ้าหน้าที่ได้ไปพบที่ชายป่าใกล้ๆ กับแคมป์ 1 พังสุนีย์มีร่างกายอ้วนท้วนขึ้นมาก

No comments: