Friday, October 10, 2008

Then our field staff install solar cell.

จากนั้นก็เริ่มทำฐานโซล่าเซลล์ และที่วางเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ซึ่งอยู่ใกล้กับแผงโซล่าเซลล์ดังภาพ

No comments: