Sunday, July 20, 2008

Our field staff meet this python in Sublangka forest.

งูเหลือมในป่าซับลังกา

ชื่อภาษาไทย:งูเหลือม ชื่อสามัญ Common name :Reticulated Python ชื่อวิทยาศาสตร์ Sciencetific name :Python reticulatus ชื่อวงศ์ Family :Pythonidae นิเวศวิทยา:งูเหลือมอาศัยอยู่ตามป่าตั้งแต่ที่ราบจนถึงระดับความสูง1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และบางครั้งยังพบอาศัยอยู่ในพื้นที่อื่น ๆ เช่น แหล่งที่อยู่อาศัยของคน สวนพื้นที่เกษตรกรรม หากินบนพื้นดินแต่ก็สามารถปีนต้นไม้ได้ดี จัดเป็นงูที่ฆ่าเหยื่อให้ตายโดยการกอดรัดให้เหยื่อตาย ซึ่งโดยส่วนมากแล้วเหยื่อที่กินค่อนข้างหลากหลาย ตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่น หนู จนกระทั่งขนาดใหญ่ เช่น กวาง หมูป่า เป็นต้น ชีววิทยา:ตัวเมียเต็มวัยวางไข่ครั้งละ 124 ฟองซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่เคยมีการศึกษามา ตัวเมียจะกกไข่อยู่ประมาณ 3 เดือน ลูกงูแรกเกิดมีความยาวประมาณ 55 เซนติเมตร ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตัวเต็มวัย การกระจาย:ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ทางเหนือกระจายไปถึงพม่าทางฝั่งตะวันออกถึงฟิลิปปินส์

No comments: