Monday, July 14, 2008

Pang Gonthong gains weight after free loaming. พังก้อนทองหลังจากปล่อยให้ใช้ชีวิตอย่างอิสระในป่า ก็มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นมาก

No comments: