Saturday, April 26, 2008

Khun Sivaporn visits Sublangka Wildlife Sanctuary and observes elephants' behavior at Sra Pa. คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เข้าดูพฤติกรรมของช้างบริเวณสระปาในพื้นที่โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

No comments: