Wednesday, March 28, 2007

"Matoom" fruit on the matoom tree near Lampang Camp 2. ต้นมะตูม ต้นนี้อยู่ใกล้ๆ กับแคมป์ 2 ยังมีลูกมะตูมบนต้นอีกหลายผล ซึ่งช้างจะชอบกินผลไม้ชนิดนี้

No comments: