Monday, May 11, 2020

ตัดหญ้ารอบรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน) ได้ช่วยกันตัดหญ้ารอบๆ รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณสระ 1 เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนทำให้หญ้าบริเวณรอบๆ รั้วไฟฟ้าขึ้นสูง

On May 9, 2020, our Lampang field staff (Camp 1) cut high grass along sufficiency electric fence at Pond 1.No comments: