Sunday, March 10, 2019

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างที่มักจะออกไปยังหมู่บ้านโคกกรวดช่วงกลางคืน

Our Lopburi field staff patrolled to watch elephants that often went to Ban Khok krowd at night .

No comments: