Monday, February 18, 2019

ประชุมเวทีพัฒนาโครงการวิจัย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสุวพร  ธนะสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองและผู้นำชุมชนในตำบลทาสบเส้า ตำบลทากาศ เข้าร่วมประชุมเวทีพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางจัดการทรัพยากรให้สัตว์ป่าโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืนโดยมี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบชัย อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On February 15, 2019 Khun Suwaporn Thanasan,  Doiphamaung  Wildlife Sanctuary's officer join the meeting with Tambon Thasobsao's community leaders to manage resource for wildlife at Tambon Thasobsao meeting room, Meatha District, Lampoon. No comments: