Wednesday, July 11, 2018

ตรวจรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามตัดหญ้าที่สูงขึ้นเร็วมากทางฝั่งหมู่บ้านโนนสวรรค์ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
Our Lopburi field staffs are cutting grass along the sufficiency electric fence at Ban Nhonsawan. 
No comments: