Monday, November 13, 2017

ปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวน

เนื่องด้วยเส้นทางที่ใช้สำหรับลาดตระเวนระหว่างแคมป์ 1 และแคมป์ 2 ได้รับความชำรุดและเสียหายไม่สามารถใช้การได้ อันเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงได้ว่าจ้างรถไถให้มาปรับเคลียร์พื้นผิวถนนรวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 


Survey road from Camp 1 to Camp 2 in Sublankga Wildlife Sanctuary was damaged after rainy season therefore, The Foundation hired a tractor to clear and adjust road surface for 10 kilometer to easy to pass  again.     


No comments: