Monday, February 08, 2016

เรียนรู้แหล่งน้ำ

Today our field staff in Lopburi translacate 3 elephants (Plai Dummi, Pang Ma-kae and Pang Chang-Ngren) from KM.2 to KM.7 in order to learn about water source where elephant and wild animal can use in Dry season.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ กำลังพาช้าง 3 ตัวคือ พลายดำมี่ พังโม่เกและพังฉางเงิน ที่หากินอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 2 ไปยังกิโลเมตรที่  7 เพื่อเรียนรู้ถึงแหล่งน้ำที่ช้าง และสัตว์ป่าอื่นสามารถใช้ได้ในช่วงหน้าแล้ง

No comments: