Tuesday, January 05, 2016


7 elephants visit banana farm at Pangkraja Area.
สภาพพืชไร่ของชาวบ้าน ที่ช้างโขลงใหญ่ (พังดาวและลูก พังน่ารักและลูก พังลำปาง พลายสุทิน พลายโดเรมอน รวม 7 ตัว) พากันออกมานอกพื้นที่ด้านปางกะจา บ้านวังใหญ่

No comments: