Monday, June 08, 2015

รั้วไฟฟ้าพอเพียง

Our field staffs at Lopburi are cutting grass at electric fence line area. เจ้าหน้าที่ภาคสนามกำลังช่วยกันตัดหญ้าที่เริ่มสูงขึ้นตามแนวรั้วไฟฟ้า เพื่อป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้า

No comments: