Saturday, March 28, 2015

เตรียมพื้นที่

.


Our field staffs and Sublangka Wildlife Sanctuary staffs clear a place to install electric fence column for nearly 3 KM.. เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่เขตฯ ช่วยกันเคลียร์พื้นที่สำหรับลงเสาปูนเพื่อสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงทางด้านปางกระจา ระยะทางประมาณเกือบ 3 กม.

No comments: