Wednesday, November 05, 2014

Meeting - ประชุมแก้ไขปัญหาช้างออกนอกพื้นที่


Elephant Reintroduction Foundation and Sublangka Wildlife Sanctuary have a meeting about building electric fence at west side of the forest.  
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ  และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการสร้างรั้วไฟฟ้าในพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่ช้างมักออกนอกพื้นที่ในด้านนี้

No comments: