Tuesday, October 01, 2013Pang Tina and Pang Lelast are travel walking in a creek.
กลุ่มช้างพังทีน่า และพังลีลาศ กำลังเดินลัดเลาะอยู่บริเวณลำห้วย 

No comments: