Monday, September 02, 2013

การทำงานและกิจกรรม ของเดือนสิงหาคม

Even tracking elephants, our field staffs at Phupan National Park also working with Phupan National park to grow the forest, decorating and tidying around.  นอกจากการติดตามช้างแล้ว เจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ ก็ได้ร่วมกิจกรรมการปลูกป่าของอุทยานแห่งชาติภูพาน และ ช่วยกันตกแต่งปรับปรุงสถานที่ทำงาน ในเขตอุทยานฯให้สวยงาม

No comments: