Wednesday, June 12, 2013


สีดอบุญชู ได้รับบาดเจ็บบริเวณหาง ทำให้ส่วนท้ายของหางขาด ทางสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลช้าง จึงทำการเคลื่อนย้ายสีดอบุญชูมารักษาบาดแผลที่หาง เนื่องจากกลัวการติดเชื้อ

No comments: