Sunday, November 06, 2011

Mor Tom  comes to check up elephants in Sublangka Wildlife Sanctuary. นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช สัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เข้าตรวจสุขภาพช้างในโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

No comments: