Wednesday, August 24, 2011

Our field staff at Lampang are cleaning and tidying Sala to prepare for the ceremony on September 2011. เจ้าหน้าที่ภาคสนามแคมป์ 1 ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่จัดงานพิธีบริจาคช้างเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2554 ที่จะถึงนี้

No comments: