Wednesday, May 18, 2011

Plai Somnuk comes to swim in pond 1, surrounding by beautiful natural landscape. พลายสมนึกลงเล่นน้ำในสระ1 ที่มีน้ำอยู่เต็มสระ ท่ามกลางธรรมชาติที่รายล้อมอยู่อย่างงดงาม

No comments: