Monday, August 30, 2010

Our field staff at Phuphan Substation and Phupan forester work together to tidy sufficiency electric fence. เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัสกลนครร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดกลนคร ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าป้องกันช้างแบบพอเพียงเพื่อให้รั้วทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

No comments: