Wednesday, July 01, 2009

Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of Elephant Reintroduction Foundation gives speech about elephants conservation at National Park, Wildlife and Plant Conservation Department, Phahonyotin Road, Bangkok on June 30, 2009.
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้กล่าวปาฐกถาเรื่อง คนไทยกับการอนุรักษ์ช้าง ในการประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติช้าง วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร กริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ พันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่คืนช้างสู่ธรรมชาติ และหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงผู้ประกอบการเกี่ยวกับช้างเข้าร่วมประชุม

No comments: