Friday, December 26, 2008

 
ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ที่เจ้าหน้าทีภาคสนามนำไปติดบริเวณด้านหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปทราบว่ามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้มีโครงการคืนช้างสู่ป่าที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร
Posted by Picasa

No comments: