Wednesday, June 04, 2008

After raining in Sublangka forest, the new pond can hold some water in it. หลังจากที่มีฝนตกลงมาได้ระยะหนึ่งแล้วทำให้สระน้ำที่ขุดใหม่มีน้ำอยู่ที่บริเวณท้องสระจำนวนหนึ่งแล้ว

No comments: