Thursday, May 08, 2008


Our field staff is clearing the line of electric fence wire because of the grass is rapidly grow in the rainy time.
ช่วงนี้มีฝนตกชุก ทำให้ต้นไม้และต้นหญ้าขึ้นเร็วมาก เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ลำปาง จึงช่วยกันถางหญ้า และทำความสะอาดพื้นที่รอบๆ รั้วไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว

No comments: