Tuesday, February 12, 2008

Sala (Royal pavilion) has deteriorated, therefore we are making restorations to conserve as a memorial about the important of elephant reintroduction .
พลับพลา พระราชพิธีปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเคยเสด็จทรงปล่อยช้างเพื่อคืนสู่ธรรมชาติเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในขณะนี้อยู่ในสภาพทรุดโทรมสมควรแก่การปรับปรุง ทางมูลนิธิฯ จึงได้ทำการปรับปรุงพลับพลาพระราชพิธีปล่อยช้างโดยใช้โครงสร้างเดิมเพียงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม เพื่ออนุรักษ์ไว้เนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จมาทรงประกอบพิธีปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ และให้ผู้ที่พบเห็นได้เล็งเห็นถึงการให้ความสำคัญของการปล่อยช้างคืนสู่ป่า

No comments: